Næringstakst

Verditakst

Normalt er det eiendommens leieinntekter, som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en rapport der de enkelte leiekontrakter beskrives. Områdets generelle leienivå byggets kvaliteter og beliggenhet er forhold som vurderes. Som grunnlag for konklusjonen benyttes bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

Forhåndstakst

Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.
Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer). Ordningen er i ferd med å få godt fotfeste også i Norge.

Due Diligence

Selskapsgjennomgang eller due diligence er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap, ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer. Det engelske begrepet, «due diligence» («tilbørlig flid»), brukes også ofte på norsk, iblant med forkortelsen «dd».

Vi utfører tilstandsanalyser av næringsbygg, ofte i tilknytning til eiendomsoverdragelser. I et marked med stor omsetning av næringseiendommer vil det være behov for objektive tilstandsanalyser. Kanskje enda viktigere er den tiltagende profesjonaliseringen av aktørene innen eiendomsforvaltning og nye aktører, som for eksempel investeringsfond. Disse aktørene har behov for teknisk due diligence og uavhengige tilstandsrapporter, enten til internt bruk eller til bruk mot banker, aksjonærer og andre investorer.

En tilstandsanalyse fra oss er en grundig og detaljert beskrivelse av eiendommens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Tilstandsanalysen gir en beskrivelse av en bygnings tekniske tilstand basert på NS-3424.

Ved en teknisk due diligence er formålet å identifisere mulige risikoer i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer. Teknisk due diligence tilpasses det aktuelle oppdrag med utgangspunkt i å fremskaffe relevante opplysninger til oppdragsgiver.

Teknisk due diligence vil typisk inneholde:

- En vurdering av bygningers tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse.
- En vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold.
- Vurdering av tekniske installasjoner så vel i relasjon til nåværende og fremtidig behov, inklusiv en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold.
- En gjennomgang av lovmessige forhold, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen.
- Registrering av avvik fra lovverk.

En god tilstandsanalyse reduserer risikoen for konflikter, unødvendig tidsbruk og økonomisk tap.
© Bygg-Con AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram